Výbor Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV

Predseda
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. 
Podpredseda
MVDr. Daniela Antolová, DrSc. 
Hospodár
doc. MVDr. Zuzana Hurníková, PhD. 
Revízna komisia
Predseda: RNDr. Mikuláš Oros, PhD.
MVDr. Zuzana Vasilková
Komisia hodnotiaca práce zaslané do súťaže o Cenu SPS pre mladého vedeckého pracovníka
Predseda: MVDr. Martina Miterpáková, DrSc.
prof. RNDr. František Ondriska, PhD.
RNDr. Mikuláš Oros, PhD.
Redakčná rada Správ SPS pri SAV
Hlavná redaktorka: MVDr. Martina Miterpáková, DrSc.
Redaktor: prof. RNDr. František Ondriska, PhD.
Redaktorka a grafická úprava: MVDr. Zuzana Vasilková
Externé redaktorky: RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.