Výbor Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV

Predseda
RNDr. Mikuláš Oros, DrSc. 
Podpredseda
MVDr. Daniela Antolová, DrSc. 
Hospodár
doc. MVDr. Zuzana Hurníková, PhD. 
Revízna komisia
Predseda: prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
MVDr. Zuzana Vasilková
Komisia hodnotiaca práce zaslané do súťaže o Cenu SPS pre mladého vedeckého pracovníka
Predseda: RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
MVDr. Daniel Barčák, PhD.
prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Správca web stránky, Facebookového profilu a redaktor Správ SPS
MVDr. Zuzana Vasilková